Säännöt

1. Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Sosiaalipoliittinen yhdistys ry.

2.  Kotipaikka

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki, toimialueena koko maa.

3. Kieli

Yhdistyksen kielinä ovat suomi ja ruotsi, pöytäkirjakielenä suomi.

4. Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on 

4.1 olla yhdyssiteenä sosiaalipolitiikan tutkimuksen ja käytännön alalla toimivien kesken,
4.2 sosiaalipoliittisten kysymysten tieteellinen ja käytännöllinen selvittäminen,
4.3 sosiaalipoliittisia kysymyksiä koskevien tietojen levittäminen,
4.4 myötävaikuttaminen sosiaalipolitiikan kehittämiseen tieteen ja tutkimuksen alana,
4.5 myötävaikuttaminen sosiaalipolitiikan kehittämiseen yhteiskuntapolitiikan osana,
4.6 myötävaikuttaminen sosiaalipolitiikan opetuksen kehittämiseen.

5. Toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

5.1 pitää yhteyttä koti- ja ulkomaalaisiin sekä kansainvälisiin elimiin, laitoksiin, järjestöihin
ja yksityishenkilöihin, joiden toimiala vastaa yhdistyksen toimialaa tai liittyy siihen,
5.2 järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia ja kursseja sekä muuten tukea alan
opetustoimintaa,
harjoittaa ja tukea sosiaalipoliittista julkaisutoimintaa,
5.3 antaa lausuntoja ja esittää kannanottoja sosiaalipolitiikkaan liittyvistä opetusta,
tutkimustoimintaa sekä sosiaalipoliittisia toimenpiteitä ja ratkaisuja koskevista
kysymyksistä,
5.4 tehdä esityksiä viranomaisille sosiaalipolitiikkaan kuuluvista asioista.

6. Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat

6.1 yhdistyksen johtokunnan hyväksymiä varsinaisia henkilöjäseniä,
6.2 yhteisöjäseniä, joina voi olla sosiaalipolitiikan alalla toimiva yhdistys, yhtiö tai muu
oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, ja jotka yhdistyksen johtokunta hyväksyy,
6.3 kunniajäseniä, joiksi voidaan johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua
suomalainen tai ulkomaalainen henkilö, jolle yhdistys haluaa osoittaa erityistä kunnioitusta,
6.4 jäsen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä, voidaan johtokunnan esityksestä
erottaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä.

JÄSENMAKSU

7. Vuosijäsenmaksu

Kalenterivuodelta perittävän jäsenmaksun suorittavat

7.1 varsinaiset henkilöjäsenet edellisen kalenterivuoden syyskokouksen määräämän
summan
7.2 yhteisöjäsenet varsinaisen henkilöjäsenmaksun kymmenkertaisen määrän.

8. Jäsenmaksusta vapauttaminen

Siitä vuodesta lukien, jolloin jäsen täyttää seitsemänkymmentä vuotta ei jäsenmaksua
peritä edellyttäen, että se on kymmeneltä edeltäneeltä vuodelta suoritettu ja että
jäsen sitä pyytää. Samoin yhdistyksen johtokunnalla oikeus hakemuksesta vapauttaa
jäsenmaksun suorittamisesta jäsen, joka on siirtynyt eläkkeelle taikka joka esittää
sairauden, työkyvyttömyyden tai muun erittäin painavan syyn hakemuksensa tueksi.
Yhdistyksen kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Saavutetut jäsenoikeudet turvataan.

HALLINTO

9. Johtokunta ja sen kokoukset

Yhdistyksen hallituksena on johtokunta.

9.1 Johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kahdeksan
enintään 18 muuta jäsentä. Johtokunta valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut
tarvittavat toimihenkilöt. Toimihenkilöiden palkkiosta päättää johtokunta.
9.2 Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sekä muut johtokunnan jäsenet valitaan
syyskokouksessa vaalien toimittamisen jälkeen alkavan kalenterivuoden kestäväksi
toimikaudeksi.
9.3 Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja kutsuu johtokunnan
kokoon, johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja viisi
jäsentä on läsnä.
9.4 Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan,
voittaa mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, lippuäänestyksessä
ratkaisee arpa.
9.5 Johtokunnan kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen
puheenjohtaja ja sihteeri.
Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa johtokunnan kokouksessa.
9.6 Johtokunta voi keskuudestaan asettaa jaostoja erilaisia tehtäviä varten. Johtokunta voi
myös asettaa asioiden valmistelua varten toimikuntia.

10. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi
sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

11. Paikallisosastot ja harrastuspiirit

11.1 Yhdistyksen jäsenet voivat muodostaa rekisteröimättömiä paikallisosastoja ja
harrastuspiirejä. Paikallisosaston ja harrastuspiirin perustamisen yhdistyksen alaiseksi
hyväksyy johtokunta,
11.2 Paikallisosastot voivat järjestäytyä ja laatia itselleen johtosäännön, jonka yhdistyksen
kokous hyväksyy.

12. Yhdistyksen kokoukset

12.1 Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous, syyskokous ja muut yhdistyksen kokoukset.
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle, jos johtokunta niin päättää tai 1/10 yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä tai 10 jäsentä määrätyn asian johdosta sitä kirjallisesti
johtokunnalle esittää.
12.2 Johtokunta toimittaa yhdistyksen jäsenille tiedoksi kokouskutsun postitse tai
sähköpostilla jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan osoitteeseen tai ilmoittaa siitä
sanomalehdessä vähintään seitsemän päivää ennen vuosi- ja syyskokousta.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua johtokunnan tai yhdistyksen kokouksen niin
päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

13. Äänioikeus

Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on varsinaisilla henkilöjäsenillä, yhteisö- ja
kunniajäsenillä.

14. Päätösvalta

Yhdistyksen kokouksella on ylin päätösvalta. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä, paitsi kohdassa 18 mainituissa tapauksissa. Äänten mennessä tasan voittaa
mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, lippuäänestyksen ratkaisee arpa.

15. Pöytäkirja

Kokouksessa laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja
sihteeri. Pöytäkirjan tarkistaa kaksi tehtävään valittua kokouksessa läsnä ollutta jäsentä.

16. Vuosikokous ja syyskokous

Vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja siinä

16.1 todetaan kokouksen laillisuus,
16.2 valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja muut
tarvittavat toimihenkilöt,
16.3 vahvistetaan työjärjestys,
16.4 esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja
tilintarkastajien lausunto,
16.5 päätetään edellisen kalenterivuoden tilinpäätöksen vahvistamista sekä
vastuuvapauden myöntämisestä edellisenä kalenterivuonna toimineelle johtokunnalle ja
muille tilivelvollisille,
16.6 käsitellään johtokunnan kuluvalle toimikaudelle esittämä toimintasuunnitelma ja
talousarvioehdotus,
16.7 käsitellään muut työjärjestyksessä mainitut asiat.

Syyskokous pidetään syys-marraskuussa ja siinä

16.8 todetaan kokouksen laillisuus,
16.9 valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja muut
tarvittavat toimihenkilöt,
16.10 vahvistetaan työjärjestys,
16.11 päätetään seuraavan kalenterivuoden johtokunnan jäsenten lukumäärästä,
16.12 valitaan tulevalle kalenterivuodelle yhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja muut johtokunnan jäsenet,
16.13 valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näiden kaksi varamiestä tarkistamaan yhdistyksen
tilejä seuraavalta kalenterivuodelta,
16.14 päätetään johtokunnan jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiosta;
16.15 päätetään tulevalta kalenterivuodelta perittävän jäsenmaksun suuruudesta;
16.16 käsitellään muut työjärjestyksessä mainitut asiat.

17. Tilit ja niiden tarkistus

Tilit päätetään vuosittain 31. päivänä joulukuuta. Tilintarkastus suoritetaan helmikuun
kuluessa.

18. Sääntöjen muutos ja yhdistyksen purkaminen

18.1 Esitys näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta, joka on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle, on otettava käsiteltäväksi aikaisintaan kahden viikon kuluttua esityksen jättämisestä pidettävässä yhdistyksen kokouksessa;

18.2 sääntöjen muuttamiseen vaaditaan 2/3 äänten enemmistöllä yhdistyksen kokouksessa tehty yhtäpitävä päätös;

18.3 yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kahdessa peräkkäisessä vähintään 30 päivän väliajoin pidettävässä kokouksessa annetuista äänistä vähintään 3/4 äänten enemmistöllä tehty yhtäpitävä päätös;

18.4 jos yhdistys on päätetty purkaa, sen omaisuus on käytettävä tavalla, joka vastaa yhdistyksen tarkoituksia. Kokouksen, joka tekee purkamispäätöksen, tulee tarkemmin määrätä, millä tavoin yhdistyksen varat on käytettävä.