Yhdistyksen julkaisusarjat

Yhdistyksen julkaisusarjat

Suomen Työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistys. Julkaisuja / Föreningen för arbetarskydd och socialförsäkring i Finland. Publikationer (1909-1918)

Sosiaalipoliittisen yhdistyksen julkaisuja (1941-1975)

Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia (1954-)

 

Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia

1 Siipi, Jouko (1954): Palkkatyöväen viihtyvyys : sosiaalipoliittinen tutkimus tehdasteollisuuden ja rakennusteollisuuden miespuolisten palkkatyöntekijäin viihtyvyydestä asuinpaikkakunnillaan. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 1. WSOY, Porvoo.

2 Koli, Paavo (1955): Ennakkoluuloista teollisessa organisaatiossa : sosiologinen tutkimus teollisen organisaation johtajiston ja työntekijöiden välisestä vuorovaikutuksesta ja sen eräistä edellytyksistä. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 2. WSOY, Porvoo.

3 Pulkkinen, Terho (1956): Työttömyyden levinneisyys : sosiaalipoliittinen tutkimus työttömyyden levinneisyydestä Suomessa vuosina 1948-53. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 3. WSOY, Porvoo.

4 Seppänen, Paavo (1958): Tehdas ja ammattiyhdistys : työntekijän kaksitahoinen liityntä ammattiyhdistyksen ja tehtaan organisaatioihin. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 4. WSOY, Porvoo.

5 Laakkonen, Vesa (1958) Työntekijä ja teknillinen uudistus. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 5. Helsingin yliopisto.

6 Heinilä, Kalevi (1959): Vapaa-aika ja urheilu: sosiologinen tutkimus miesten vapaa-ajan käytöstä ja urheiluharrastuksesta. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 6. WSOY, Porvoo.

7 Vuorjoki, Yrjö (1959): Akateemisen koulutuksen työmarkkinallinen tarkoituksenmukaisuus. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 7. WSOY, Porvoo.

8 Vauhkonen, Onni (1961): Sairaalakustannusten tasaus : sosiaalipoliittinen tutkimus sairaalakustannusten tasauksesta Suomessa erityisesti terveydenhuollon kannalta. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 7 [i.e. 8]. WSOY, Porvoo.

9 Ranta-Knuuttila, Jaakko J. (1962): Amputoitu sotavammainen : tutkimus Suomen sotien 1939-1945 amputoitujen ammattillisesta kuntoutuksesta = The amputee veteran : a study on the vocational rehabilitation to the amputees of Finnish wars in 1939-1945. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 9. WSOY, Porvoo.

10 Laaksonen, Oiva (1962) : Suomen liike-elämän johtajisto, sen sosiaalinen liikkuvuus ja koulutus. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 10. Helsingin yliopisto. WSOY, Porvoo 1962.

11 Purola, Tapani (1964): Maassamuuton vilkkaus : tutkimus maassamuuton vilkkauden alueittaisista eroista ja niihin liittyvistä tekijöistä Suomessa v. 1951-1955. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 11. WSOY, Porvoo.

12 Kastari, Irma (1965): Sotasiirtolaisten laitoshuolto. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 12. WSOY, Porvoo, Helsinki.

13 Riihinen, Olavi (1965): Teollistuvan yhteiskunnan erilaistuneisuus. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 13.WSOY, Porvoo, Helsinki.

14 Rauhala, Urho (1966): Suomalaisen yhteiskunnan sosiaalinen kerrostuneisuus : 1960-luvun suomalaisen yhteiskunnan sosiaalinen kerrostuneisuus ammattien arvostuksen valossa. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 14. WSOY, Porvoo, Helsinki.

15 Savola, Matti (1968): Lakko työelämän ristiriitana : tutkimus suomalaisen yhteiskunnan lakoista. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 15. WSOY, Porvoo, Helsinki. [2. painos 1969.]

16 Rissanen, Reino (1969): Sosiaalisen ryhmätyön menetelmä : Tutkimus sosiaalisen ryhmätyön lähteistä ja teoriasta. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 16. WS, Porvoo, Helsinki 1969.

17 Salavuo, Kari (1969): Taloudellisen tason asteikko elintason mittana : Tutkimus taloudellisen tason asteikon soveltuvuudesta palkansaajien ja pienviljelijöitten elintason mittaamiseen ja vertailuun. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 17. WS, Porvoo, Helsinki.

18 Lehto, Markku (1971): Vähittäiskauppa ja kunnan kehittyneisyys : Tutkimus vähittäiskaupan kunnittaisesta keskittyneisyydestä ja asemasta kuntien välisessä erilaistuneisuudessa. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 18. WSOY, Porvoo, Helsinki.

19 Helenius, Yrjö (1971): Omavastuu vai yhteisvastuu: tutkimus sosiaalista turvallisuutta koskevista asenteista eri tulotasoilla. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 19. WSOY , Porvoo, Helsinki 1971.

20 Rautanen, Elina (1972): Avioton äiti ja adoptiopäätös. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 20. Sosiaalipoliittinen yhdistys, Helsinki.

21 Vepsä, Kirsti (1973): Elintason muutos Suomessa v. 1910-1965 : tutkimus elintason perusulottuvuuksista sekä elintason ja taloudellisen kasvun välisestä yhteydestä. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 21. WSOY, Porvoo, Helsinki.

22 Kaasinen, Matti (1974): Työllisyyskoulutus työvoiman uudelleensijoittumisen edistäjänä. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 22.. Acta Universitatis Tamperensis. Ser. A; vol. 55. Tampereen yliopisto.

23 Sipilä, Jorma (1976): Työpaikkojen sijainnin kehitys Suomessa. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 23. Pohjoinen, Oulu.

24 Jafar, Majeed R. (1976): Under-underdevelopment : a regional case study of the Kurdish area in Turkey. Studies of the Social Policy Association in Finland 24. Helsingin yliopisto.

25 Auvinen, Riitta (1977): Nainen miehen yhteiskunnass : historiallinen, teoreettinen ja empiirinen tutkimus naisen asemasta. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 25. Helsinki 1977.

26 Niemelä, Pauli (1977): Alueelliset erot kirkon toiminnassa. kokonaistutkimus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan alueellisista eroista vuonna 1971. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 26. Helsinki.

27 Ruotsalainen, Seppo (1978): Piirteitä työväenluokan asemasta kapitalismissa yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen valossa ja nykyisen taloudellis-sosiaalisen kehityksen taustaa vasten tarkasteltuna. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 27. Helsinki.

28 Laurinkari, Juhani & Laakkonen, Vesa & Westphalen, Alice (1978): Regional differentiation and change in cooperation : studies of turnover of consumers’ cooperatives and cooperative societies and of deposits of cooperative banks on a municipal level in Finland 1968-1975. Studies of the Social Policy Association in Finland 28. Publications / University of Helsinki. Department of Cooperative Studies; 11. Helsinki .

29 Helminen, Ilmari (1978): Valikoitumisesta Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan jatko-opintoihin : tutkimus Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa loppututkinnon suorittaneiden miesten lisensiaatintutkinnon suorittamisalttiuteen vaikuttaneista tekijöistä. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 29. Helsinki.

30 Urponen, Kyösti (1979): Sosiaalipolitiikka soveltavana yhteiskuntatieteenä : teoreettis-historiallinen analyysi sosiaalipolitiikkatieteen problematiikasta. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 30. Sosiaalipoliittinen yhdistys, Turku 1979.

31 Heiskanen, Heikki & Auvinen, Riitta (1979): Hyvinvoinninjako. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen julkaisuja 31. Kirjayhtymä, Helsinki 1979.

32 Tanninen, Timo & Staufenbiel, Fred (toim.) (1981): Asuminen ja yhteiskuntapolitiikka : asuntopolitiikka ja yhdyskuntarakentaminen Suomessa ja Saksan demokraattisessa tasavallassa. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 32. Gaudeamus, Helsinki 1981.

(Toim. suom. lukijakuntaa varten 1979 yhteistyössä Saksan demokraattisen tasavallan tutkijoiden kanssa julk. artikkelikokoelmasta: Lebensweise und Lebensniveau – Wohnen und Wohnumwelt. – Saks. artikkelit käänt. Timo Tanninen.)

33 Laurinkari, Juhani & Laakkonen, Vesa & Pätiälä, Risto-Veikko (1979): Die Differenzierung des Genossenschaftsbankwesens in Finnland : eine regionale Betrachtung in den Jahren 1903-1974. Veröffentlichungen / Universität Helsinki. Institut für Genossenschaftswesen 14. Verein für Sozialpolitik in Finnland. Publikationen 33. Julkaisuja / Helsingin yliopiston osuustoimintaopin laitos 14. Helsingin Yliopisto, Helsinki.

34 Perheentupa, Olli & Roos, J. P. (toim.) (1982): Sosialistisen elämäntavan ongelma : neuvostoliittolaisia ja puolalaisia näkökulmia. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 34. Kansankulttuuri, Helsinki 1982.

35 Lind, Jouko (1980): Työvoiman rakennemuutokset : tutkimus työvoiman tarjonnan vaihteluista Suomessa ajanjaksona 1962-1978. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 35. Turku.

36 Laurinkari, Juhani (1981): Osuuspankin päätöksentekijät.

37 Hännikäinen, Irmeli (1982): Suomalainen veteraani : tutkimus vuosien 1939-1945 sotavammaisten ja muiden sotaveteraanien elinoloista ja niihin vaikuttamisesta yhteiskunnan säätelytoiminnan avulla. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 37. Helsinki.

38 Järvelä-Hartikainen, Marja: An Overview of Ways of Life in Finland

39 Hannu Valtonen & Ulla-Maija Koivula (toim.) (1980): Humanismi ja tiede. Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan laitos. Tutkimuksia 56. Tampere.

40 Jaakkola, Risto & Urponen, Kyösti (toim.) (1983): Sosiaalipolitiikan teoriaa ja ongelmia : artikkeleita Sosiaalipolitiikka-vuosikirjasta 1977-1982. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 40. Helsinki.

41 Raunio, Kyösti (1983): Hyvinvointi ja taloudelliset muutokset : tutkimus suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin sisällöstä ja taloudellisten muutosten hyvinvointivaikutuksista vuosina 1950-1977. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 41. Turku. [2. korjattu painos 1983.]

42 Juuti, Pauli (1984): Työ, tekniikka ja konttoritoimihenkilö: tutkimus kaupan toimialalla työskentelevien konttoritoimihenkilöiden työhön kohdistuvista arvoista, työasenteista ja työhön sopeutumisen muodoista konttoritekniikan eri vaiheissa 1980-luvun alun Suomessa. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 42. Helsinki.

43 Eräsaari, Risto (1984): Sosiaalivaltio ja sosiaalipolitiikan itseymmärrys. The social state and the self-understanding of social policy. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 43. Helsinki.

44 Niemelä, Pauli (1985): Sosiaalityön ammattikuva terveydenhuollossa : empiirinen tutkimus sosiaalityöntekijöiden, sairaanhoitajien ja lääkäreiden näkemyksistä sairaalan sosiaalityöntekijän työtehtävistä, tieto- ja taitovaatimuksista, roolista ja asemasta sekä kunkin ammattiryhmän näkemys omaa ammattiaan koskevista arvoista ja niiden toteutumisesta työssä. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 44. Helsinki.

45 Vähätalo, Kari (1985): Työpaikkatasoinen ammattiyhdistysorganisaatio ja yhteiskunnallinen valta : tutkimus työpaikkatasoisista ay-organisaatioista viidessä SAK:n jäsenliitossa. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 45. Helsinki.

47 Julkunen, Raija (1987): Työprosessi ja pitkät aallot : työn uusien organisaatiomuotojen synty ja yleistyminen. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 47. Vastapaino, Tampere.

48 Kosonen, Pekka (1987): Hyvinvointivaltion haasteet ja pohjoismaiset mallit. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 48. Vastapaino, Tampere. [2. painos 1989.]

49 Laurinkari, Juhani (1987): Vammainen kaupan palvelujen käyttäjänä. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 49. Yliopistopaino, Helsinki.

50 Juntto, Anneli (1990): Asuntokysymys Suomessa Topeliuksesta tulopolitiikkaan. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen julkaisu 50. Helsinki.

51 Mäntysaari, Mikko (1991): Sosiaalibyrokratia asiakkaiden valvojana : byrokratiatyö, sosiaalinen kontrolli ja tarpeitten sääntely sosiaalitoimistoissa. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 51. Vastapaino, Tampere.

52 Saarnio, Pekka (1990): Alkoholistien hoidon ja kuntoutuksen peruslähtökohtia : tutkimus huoltola-asiakkaiden kognitiivisista toiminnoista, sosiaalisesta tilanteesta ja selviytymiskeinoista. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 52. Helsingin yliopisto, Helsinki.

53 Koho, Arto (1991): Sosiaalipolitiikka ja utilitarismi. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 53. Yliopistopaino, Helsinki.

54 Peltonen, Raili (1994): Sosiaalinen tuki, elämänhallinta ja koettu terveys keski-ikäisillä naisilla. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 54. Åbo Akademi, Åbo.

55 Ritakallio, Veli-Matti et al. (toim.) (2000): Eriarvoisuutta paikantamassa : juhlakirja professori Kari Salavuon täyttäessä 60 vuotta 22.5.2000. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimus 55. Sosiaalipoliittinen yhdistys, Turun yliopiston sosiaalipolitiikan laitos, Turku.

56 Saari, Juho (2001): Reforming social policy : a study on institutional change in Finland during the 1990s. Studies of Social Policy Association 56. Social policy association, University of Turku, Department of social policy, Turku.

57 Saari, Juho (2001): Reformismi : sosiaalipolitiikan perusteet 2000-luvun alussa. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen julkaisuja 57. Gaudeamus, Helsinki.

58 Piirainen, Timo & Saari, Juho (toim.) (2002): Yhteiskunnalliset jaot : 1990-luvun perintö? Sosiaalipoliittisen yhdistyksen julkaisuja 58. Gaudeamus, Helsinki.

59 Ritakallio, Veli-Matti (toim.)(2003): Riskit, instituutiot ja tuotokset : juhlakirja Olli Kankaan täyttäessä 50 vuotta 12.10.2003. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 59. Tutkimuksia / TCWR 1. Painosalama, Turku.

60 Saari, Juho (toim.) (2005): Hyvinvointivaltio: Suomen mallia analysoimassa. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 60. Yliopistopaino, Helsinki.

61 Saari, Juho (toim.) (2006): Suomen malli : murroksesta menestykseen? Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 61. Yliopistopaino, Helsinki 2006

62 Niemelä, Pauli ja Pursiainen, Terho (toim.) (2006): Hyvinvointi yhteiskuntapoliittisena tavoitteena: juhlakirja professori Juhani Laurinkarin täyttäessä 60 vuotta 8.10.2006. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 62. Kuopion yliopisto, Kuopio.

63 Saari, Juho & Yeung, Anne Birgitta: Oikeudenmukaisuus hyvinvointivaltiossa. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 63. Gaudeamus, Helsinki 2007.

64 Saari, Juho, Taipale, Sakari & Kainulainen Sakari (toim.) (2013): Hyvinvointivaltion moderneja klassikoita. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 64. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja, A tutkimuksia 38. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki 2013.

65 Hakulinen, Auli & Jaakkola, Risto (toim.) (2014) Klaus Mäkelän tekstit, teot ja elämä. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 65.