Vuoden pro gradu -palkinto myönnettiin Tampereen yliopiston Anna Mäkelälle etsivää vanhustyötä ja hoivaa käsittelevästä tutkielmasta

Sosiaalipoliittisen yhdistyksen vuosittain jaettava pro gradu -palkinto on myönnetty tänä vuonna Tampereen yliopiston Anna Mäkelälle. Palkitussa tutkielmassa tarkastellaan etsivän vanhustyön paikantumista osaksi vanhusten hoivaa ja palveluja. Palkinto jaettiin Sosiaalipolitiikan päivillä Turussa 29.10.2021.

Mäkelän tutkielmassa Etsivän vanhustyön paikantuminen osaksi vanhusten hoivaa ja palveluja: Palvelukatveita paikkaamassa ja järjestelmää tulkkaamassa tutkimuksen kohteena on etsivä vanhustyö osana kotona asuvien vanhusten palveluita. Tutkielman päätutkimuskysymyksenä on, miten etsivä vanhustyö paikantuu osaksi vanhusten palveluja etsivän vanhustyön työntekijöiden kokemuksissa. Tutkielmassa tarkastellaan sosiaalipalveluja aiemmin verrattain vähän tarkastellusta etsivän vanhustyön näkökulmasta ja tutkielman aiheella on selkeä uutuusarvo sosiaalipolitiikan ja -palveluja koskevan tutkimuksen kentällä.

Tutkielman teoreettiset lähtökohdat ovat hoivatutkimuksessa. Aihetta lähestytään erityisesti hoivaeettisen ymmärryksen kautta. Lisäksi työssä käsitellään etsivän vanhustyön teoreettista ja käytännöllistä paikantumista sosiaalipalvelujärjestelmän osana. Tutkielma tavoittaa erinomaisesti hoivan luonteen ytimen ja osoittaa hoivan taipuvan hankalasti palvelujärjestelmän lohkoihin ja lokerointeihin. Tutkielman teoreettis-metodologisen viitekehyksen muodostaa institutionaalinen etnografia. Institutionaalisella etnografialla tarkoitetaan sitä, että hoivaa koskeva tieto organisoituu hoivateorioiden lisäksi hoivatyön ammateissa ja hoivapolitiikan käytännöissä.

Tutkielmassa käytetään laadullista haastatteluaineistoa. Tutkielmaan on haastateltu kahdeksan etsivää vanhustyötä tekevää työntekijää, jotka työskentelivät pääsääntöisesti kolmannella sektorilla. Analyysissä tunnistettiin etsivää vanhustyötä koskevia puhetapoja, jotka vaikuttavat etsivän vanhustyön määrittelyihin. Tämä toistaiseksi vakiintumaton käsite ja työskentelytapa vaatii keskustelua etsivän vanhustyön paikasta ja sen tarpeesta osana palvelujärjestelmää. Tutkielma tuottaa uutta tietoa sosiaalipalveluista – etenkin vanhusten kotiin vietävistä palveluista.

Valinnan tehneen sosiaalipolitiikan dosentin, Jyväskylän ammattikorkeakoulun yliopettaja Mia Tammelinin mukaan palkitulla työllä on lukuisia ansiota. Tutkielmassa onnistutaan nivomaan yhteen poikkeuksellisen hyvin teoreettinen keskustelu, empiiriset havainnot ja käytäntö. Työn teoreettinen taustoitus on erittäin huolellisesti ja tasapainoisesti toteutettu ja teoreettinen ja käsitteellinen keskustelu on erinomaista. Lähestymistapavalinta on onnistunut. Työssä sovellettu teoreettis-metodologinen viitekehys soveltuu erinomaisesti hoivatyön ja sosiaalipalvelujen tutkimukseen. Institutionaalinen etnografia tuo esille institutionaalisten prosessien, rakenteiden ja käytäntöjen toteutumisenvanhustyön arjessa. Tammelinin mukaan tarvitsemme lisää tutkimusta siitä, miten politiikka toteutuu – ja toteutetaan – käytännöissä, esimerkiksi juuri vanhuspalveluissa.

Tutkielman aihe on sosiaalipolitiikan ytimessä keskustellessaan eriarvoisuudesta, yhteiskunnallisista rakenteista, hoivatyöstä, palvelujärjestelmästä ja palveluaukoista sekä institutionaalisista käytännöistä. Työn erityinen ansio on se, että sillä on vahva yhteiskuntapoliittinen ja sosiaalipoliittinen sanoma. Kuten Mäkelä itse kirjoittaa, etsivän vanhustyön paikannukset tekevät näkyväksi vanhushoivapolitiikan tuottamia palvelujärjestelmän katveita, eriarvoistavia rakenteita ja institutionaalisia käytäntöjä, jotka jättävät ikääntyneen ilman apua, tukea tai hoivaa.

Parhaat onnittelut voittajalle!

 

Tutustu tarkemmin palkittuun tutkielmaan tästä.

Recent Related Posts

Kommentointi on suljettu.