Pro gradu -palkinto Krista Herraselle johtajanaisten työn ja perheen yhteensovittamista käsittelevästä työstä

Sosiaalipoliittisen yhdistyksen vuosittain jaettava pro gradu -palkinto on myönnetty tänä vuonna Krista Herraselle tutkielmasta ”Äiti, tulisit joskus edes viideltä kotiin”: Johtajanaisten työn ja perheen yhteensovittamisen haasteet ja ratkaisut. Palkinto jaettiin Sosiaalipolitiikan päivillä Joensuussa 25.10.2019.

Tutkielmassa tarkastellaan, millä tavoin suomalaiset johtajanaiset sovittavat yhteen ansiotyötä ja perhe- ja kotivastuitaan. Työssä selvitetään, millaisia haasteita eri tasoilla erilaisissa organisaatioissa työskentelevät johtajanaiset kohtaavat ja millaisia ratkaisukeinoja he käyttävät yhdistäessään näitä vastuitaan. Käsitteellisesti työssä tarkastellaan individualisaation ja feminismin suhdetta, sukupuolisopimusta sekä nais- ja miestapaisuutta.

Tutkimuksen mukaan johtajanaisille haasteita tuottavat kiire ja stressi, johtajuustyön vaatimukset, hyvinvointivaltion palvelujärjestelmien toimimattomuus johtajanaisten tarpeisiin nähden, perhevastuiden epätasainen jakautuminen kotona puolison kanssa, syyllisyyden tunteet ja yleinen tuen puute niin kotona kuin työpaikallakin. Haastatellut johtajanaiset korostavat omia valintojaan ja sitä, että he hoitavat työtehtävät mallikkaasti ja toisaalta pystyvät myös laittamaan perheen etusijalle. Johtajanainen näyttäytyy tutkielman perusteella yksilönä, jonka on suoriuduttava näistä molemmista vastuualueistaan mallikkaasti, ja näiden individualististen ihanteiden mukaisesti usein suoriutuvatkin, mutta samalla saattavat luopua omaa hyvinvointiaan edistävistä toimista ja vapaa-ajasta.

Johtajanaisille tukea työn ja perheen yhteensovittamiseen tarjoavat puoliso, sukulaiset ja ystävät, työpaikka ja hyvinvointivaltion palvelujärjestelmä. Osalla puoliso on apuna, kun taas joillakin sosiaalinen verkosto on tärkeä tekijä arjen sujuvuuden takaajana. Kaikilla haastateltavilla ei kuitenkaan ole ollut käytössään tätä läheisten ihmisten tarjoamaa tukea tai se on eritasoista. Myös työpaikkojen tarjoama tuki vaihtelee hyvin paljon. Haastateltavia yhdisti päivähoitojärjestelmän tuen hyödyntäminen työn ja perheen yhteensovittamisessa. Tulosten mukaan näyttää siltä, että naiset voivat nykyään tehdä ansiotyötä korkeissakin asemissa, mutta heillä on edelleen usein päävastuu kotitöiden tekemisestä ja lasten hoitamisesta. Vaikka työelämässä naisten asema on hiljalleen parantunut, kodin piirissä on vielä paljon tehtävää tasa-arvoisen vanhemmuuden saavuttamiseksi.

Valinnan tehneen emeritaprofessori Pirkkoliisa Ahposen mukaan tutkimus osoittaa, että työ- ja kotielämän segregaation purkaminen on vaikeaa, ja vaikka asteittaista tasa-arvoistumista on tapahtunut, ”äiti-ihmisen” ja ”johtajaihmisen” roolien yhteensovittamisessa riittää pulmia. Vaikka naisten vastuut työelämässä lisääntyvät, kotivastuut eivät tasa-arvoistu samassa mitassa. Osansa tässä on sukupuolitapaisuudella. Ahposen mukaan tekijä käsittelee haastattelujen analyysissa aiheensa ongelmia ja ratkaisutapoja puhuttelevasti ja nostaa oivallisesti esiin myös sosiaalipoliittisesti tärkeitä näkökohtia yhteiskunnan osuuteen, jos kaksoistaakkaa halutaan keventää lapsiystävällisin tavoin. Kun työelämän vaatimukset tehostuvat ja vanhemmuus on yhä vaativampaa, tarvitaan Ahposen mukaan lapsiystävällistä sosiaalipolitiikkaa helpottamaan naisten uralla etenemistä ja vanhempien keskinäisen vastuun jakamista. Sitä tarvitaan, jos halutaan purkaa työn ja perheen yhteensovittamisen konflikteja – ja jos lapsia halutaan tulevaisuudessakin syntyvän.

Recent Related Posts

Kommentointi on suljettu.