Pro gradu -palkinto Emilia Leinoselle

Sosiaalipoliittisen yhdistyksen vuosittain jaettava pro gradu -palkinto on myönnetty tänä vuonna Emilia Leinoselle Jyväskylän yliopistosta. Leinosen tutkielman otsikko on Henkilökohtainen budjetti – systemaattinen kirjallisuuskatsaus kansainvälisestä tutkimuksesta”. Palkinto jaettiin Sosiaalipolitiikan päivillä Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella.

Leinosen tutkielma käsittelee henkilökohtaisen budjetin käyttöä Englannissa ja Hollannissa systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla. Henkilökohtaisella budjetilla tarkoitetaan tiettyä rahasummaa,joka myönnetään asiakkaan käytettäväksi hoidon, hoivan tai apuvälineiden hankintaa varten. Henkilökohtaisella budjetilla pyritään aktivoimaan kansalaisia lisäämällä heidän valinnanmahdollisuuksiaan. Sen tavoitteena on myös kustannusten vähentäminen ja kilpailun lisääminen.

Tutkielmassa keskitytään kuvaamaan, miten nämä aktivointipyrkimykset näkyvät henkilökohtaisen budjetin mallissa tarkastelemalla eri osapuolten kokemuksia henkilökohtaisen budjetin käytöstä. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan, millaisia ongelmia ja mahdollisuuksia henkilökohtaisen budjetin mallissa näyttää olevan. Tutkimuskysymykset ovat: 1) Miten asiakkaiden valtaistaminen ja valinnanvapaus näkyvät henkilökohtaisessa budjetissa? 2) Millaisia kokemuksia henkilökohtaisen budjetin eri osapuolilla on budjetin käytöstä? 3) Millaisia etuja ja haittoja henkilökohtaisessa budjetissa näyttäisi olevan? Tutkielman aineistona on käytetty henkilökohtaista budjettia koskevaa kansainvälistä tutkimusta, joka kerättiin elektronisista tietokannoista käyttäen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmää.

Tutkielman tulosten mukaan asiakkaat ovat tyytyväisiä henkilökohtaisen budjetin käyttöön. Sen voidaan katsoa lisäävän valtaistamista ja valinnanmahdollisuuksia. Henkilökohtainen budjetti kuitenkin saattaa muuttaa perhesuhteita sopimuksellisen luonteensa vuoksi. Se voi myös heikentää budjetin avulla palkattujen hoitajien ja avustajien asemaa ja mahdollisuuksia poistua työsuhteesta. Tulosten perusteella voidaan päätellä, että henkilökohtaisen budjetin suunnittelussa on otettava huomioon eri ryhmien tarpeet sekä taattava riittävät tuki- ja neuvontapalvelut. Lisäksi budjetin on oltava riittävällä tasolla ja työntekijöiden koulutukseen tulee panostaa. Tämä pätee etenkin, mikäli henkilökohtaisen budjetin käyttöä halutaan laajentaa.

Palkinto myönnetään edellisen lukuvuoden parhaalle opinnäytteelle. Palkintoa varten kaikkia yhteiskuntapolitiikan ja sosiaalipolitiikan oppiaineita on pyydetty lähettämään oma ehdokastyö. Palkinnosta päätti Pirkkoliisa Ahponen viiden ehdokastyön joukosta.

Recent Related Posts

Kommentointi on suljettu.