Pro gradu -palkinto Antti Hämäläiselle

Sosiaalipoliittisen yhdistyksen pro gradu -palkinto 2015 on myönnetty Antti Hämäläiselle Tampereen yliopistosta. Tutkielman otsikko on ”Muuttuva kansalaisuus ja vanhuspalveluiden käyttäjien toimija-asemat”. Palkinto jaettiin Sosiaalipolitiikan päivillä Helsingissä.

Tutkielmassa selvitetään minkälaisessa suhteessa vanhuspalveluiden käyttäjien haastattelupuhe on kansalaisuuden diskursiiviseen muutokseen nähden. Aktiivisen kansalaisuuden diskurssi, jossa korostuvat palvelun käyttäjän valinta, vastuu ja osallistuminen, on noussut entistä enemmän määrittämään julkisen ja yksityisen välistä suhdetta, ja siten myös palveluiden käyttäjien arkea. Tutkielmassa tarkastellaan aktiivisuutta, passiivisuutta ja vastuuta vanhusten ja omaisten haastattelupuheessa.

Tutkielman aineistona on Tampereen yliopiston sosiaalitutkimuksen laitoksen Vanhuus, hoiva ja kuluttajuus -tutkimushankkeen (2009–2012) puitteissa kerätty, kotihoidon asiakkaisiin keskittynyt haastatteluaineisto, josta tutkielman aineistoksi valikoituivat kolmen vanhuksen ja kolmen omaisen haastattelut. Tutkielman analyysimenetelmä on teoriaohjaava sisällönanalyysi, jota vahvistetaan diskurssianalyyttisellä luennalla.

Analyysin tuloksena on hyvin erilaisia aktiivisuuden ja passiivisuuden asemia. Aktiivisissa toimija-asemissa puolustetaan oikeuksia, kierretään normeja ja sääntöjä, ollaan vastahakoisesti aktiivisia tai markkinakuluttajia sekä hyväksytään palvelun käyttäjän vastuu. Passiivisissa toimija-asemissa alistutaan palvelujärjestelmälle, alistutaan sattumalle ja kohtalolle, vältetään valittajuutta ja ollaan rajoittuneesti aktiivisia. Aktiivisissa toimija-asemissa peräänkuulutetaan pääosin palvelujärjestelmän vastuuta kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta. Passiivisiin toimija-asemiin taas liittyy pääosin vähäinen normatiiviseen vastuuseen viittaaminen puheessa.

Analyysin tulokset osoittavat, että vanhuspalveluiden käyttäjien toimija-asemat ovat pääosin vastakkaisia suhteessa aktiivisen kansalaisuuden diskurssiin. Aktiivisen kansalaisuuden diskurssiin lukeutuvia puhetapoja nousee haastatteluissa myös esiin, mutta marginaalisesti. Palveluiden käyttäjien arjen subjektiivinen kansalaisuus haastaa politiikkatasolla tuotetun hegemonisen kansalaisuuden, mikä on yhteiskunnallisesti merkittävä tulos. Palveluiden käyttäjillä on myös erilaisia passiivisia toimija-asemia, jotka jäävät hegemonisessa kansalaisuudessa vähälle huomiolle.

Palkinto myönnetään vuosittain edellisen lukuvuoden parhaalle sosiaali-/yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielmalle. Kutakin sosiaalipolitiikan ja yhteiskuntapolitiikan oppiainetta on pyydetty lähettämään ehdokastyö. Palkinnosta päätti Antti Karisto viiden ehdokastyön joukosta.

Recent Related Posts

Kommentointi on suljettu.