Pro gradu -palkinto 2018 Helena Hautalalle sosioekonomista huono-osaisuutta ja toisen asteen tutkinnon suorittamista käsittelevästä työstä

Sosiaalipoliittisen yhdistyksen vuosittain jaettava pro gradu -palkinto on myönnetty tänä vuonna Helena Hautalalle tutkielmasta Sosioekonominen huono-osaisuus ja toisen asteen koulutus Suomessa – sukupuolittaista tarkastelua. Palkinto jaettiin Sosiaalipolitiikan päivillä Tampereella 26.10.2018.

Tutkielmassa tarkastellaan sukupuolten välisiä eroja perhetaustan sosioekonomisen huono-osaisuuden ja nuorten toisen asteen tutkinnon suorittamisen välisessä kytköksessä. Tutkielmassa tarkastellaan myös isän ja äidin koulutustason yhteyttä poikien ja tyttärien toisen asteen tutkinnon suorittamiseen ja sitä, onko vanhemman koulutuksella huono-osaisuustekijöiden vaikutukselta suojaavaa merkitystä.

Perheen sosiaalisen taustan ja lapsen koulutussaavutusten välistä yhteyttä koskevassa tutkimuksessa perhetausta on yleensä määritelty laajoin mittarein, kuten perheen luokkataustalla. Tässä tutkielmassa perhetaustan huono-osaisuuden indikaattoreina käytetään yksittäisiä muuttujia, tuloköyhyyttä, työttömyyttä ja toimeentulotuen asiakkuutta sekä vanhempien koulutustasoa. Aiempaa tutkimusta perhetaustan ja koulutussaavutusten välisisistä mahdollisista sukupuolenmukaisista eroista on vain vähän.

Kaikilla käytetyillä selittävillä tekijöillä on itsenäinen ja vahva yhteys toisen asteen tutkinnon suorittamiseen sekä tyttärillä että pojilla. Lukuun ottamatta pitkäaikaista työttömyyttä, kaikki huono-osaisuustekijät ovat voimakkaammin yhteydessä poikien, kuin tyttärien toisen asteen tutkinnon suorittamiseen. Myös kummankin vanhemman koulutustaso on voimakkaammassa yhteydessä poikiin, kuin tyttäriin ja suojaa voimakkaammin poikia, kuin tyttäriä sosioekonomisen huono-osaisuuden vaikutukselta.

Tulosten perusteella sosioekonominen huono-osaisuus ennustaa peruskoulun varaan jäämistä pojilla voimakkaammin, kuin tytöillä. Ilmiön syitä ei tämän tutkimuksen puitteissa voitu selvittää. Tulosten perusteella on kuitenkin selvää, että pyrittäessä selvittämään sosiaalisen aseman ylisukupolvisen periytymisen mekanismeja, sukupuolittainen tarkastelu on perusteltua ja tuottaa lisää ymmärrystä ilmiöstä kokonaisuutena. Erityinen huoli nuorista syrjäytymisvaarassa olevista miehistä on tulosten perusteella aiheellinen.

Valinnan tehneen emeritusprofessori Pertti Koistisen mukaan tämän sosiaalipolitiikan gradun kohdalla on ylitetty reippaasti sekä korkea perustaso että nostettu tutkimuksen yleistä tasoa. Arvion mukaan tutkija on selvästi paneutunut tutkielmansa aihealueeseen, aikaisempiin tutkimuksiin, niiden metodologisiin valintoihin ja pystynyt sitä kautta identifioimaan itselleen sellaiset tutkimuskysymykset, joihin hän pystyy vastaamaan. Tutkimuskysymykset ja teoreettiset hypoteesit on muotoiltu selkeästi ja yleiseen pro gradu -tutkielmien tasoon verrattuna poikkeuksellisen hyvin. Tutkimus tuottaa uutta tietoa, ja tutkija pystyy käyttämään tietoa myös realistisena poliittisena suosituksena.

 

Recent Related Posts

Kommentointi on suljettu.