Gradupalkinto 2012

Sosiaalipoliittisen yhdistyksen gradupalkinto 2012 Sauli Hyväriselle

Sosiaalipoliittinen yhdistys palkitsee vuosittain yhden pro gradu -tutkielman. Palkinto myönnetään Sosiaalipolitiikan päivillä edellisen lukuvuoden parhaalle opinnäytteelle. Palkintoa varten kaikkia yhteiskuntapolitiikan ja sosiaalipolitiikan oppiaineita on pyydetty lähettämään oma ehdokastyö.

Palkinnosta päätti tänä vuonna dosentti Raija Julkunen kuuden ehdokastyön joukosta. Palkinto myönnettiin Turun yliopistosta valmistuneelle Sauli Hyväriselle tutkielmasta ”Mahdollisuuksia tasa-arvoon? Perhetaustan vaikutus toisen polven maahanmuuttajien yhteiskunnallisen menestyksen mahdollisuuksiin Suomessa”.

Hyvärisen pro gradu -tutkielmassa selvitetään perhetaustan vaikutusta toisen sukupolven maahanmuuttajien koulutustasoon muuhun väestöön suhteutettuna. Lisäksi selvitetään maahanmuuttotaustan vaikutusta yhteiskunnalliseen menestykseen Suomessa. Tutkielmassa toisen polven maahanmuuttajilla tarkoitetaan sellaisia Suomessa asuvia henkilöitä, joiden vanhemmista vähintään toinen on ulkomaalaistaustainen.

Tutkimushavaintojen avulla Hyvärinen tarkastelee, toteutuuko niin kutsuttu mahdollisuuksien tasa-arvo Suomessa samalla tavoin kaikille yhteiskunnan jäsenille riippumatta vanhempien syntyperästä. Päätutkimusmenetelmänä ovat satunnaiskerroinmenetelmän avulla lasketut sisaruskorrelaatiot. Näiden avulla on mahdollista mitata perhetaustan kokonaisvaikutusta vertaamalla saman perheen sisarusten saavuttamia yhteiskunnallisia asemia toisiinsa. Tutkielman empiirisenä aineistona ovat väestölaskentojen pitkittäistiedostot vuosilta 1970–2007.

Toisen polven maahanmuuttajien asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa on aiemmin tutkittu vain vähän. Kuitenkin muutamat kotimaiset tutkimukset ovat antaneet viitteitä siitä, ettei Suomessa maahanmuuttotaustalla ole merkittävää itsenäistä vaikutusta yhteiskunnallisten asemien saavuttamisessa. Kansainvälisesti toisen polven maahanmuuttajien ja muun väestön välillä on havaittu tässä eroja.

Hyvärisen tutkielman tulokset osoittavat, että Suomessa perhetaustan vaikutuksessa koulutustasoon ei ole suurta eroa maahanmuuttajien ja muun väestön jälkipolvien välillä. Kun sosioekonomiset taustatekijät on kontrolloitu, on perhetaustan vaikutus koulutustasoon jopa hieman pienempi toisen polven maahanmuuttajilla kuin valtaväestöllä.

1900-luvun lopulla syntyneiden toisen polven maahanmuuttajien koulutustaso on huonompi kuin vuosisadan puolivälissä syntyneiden, mikä antaa mahdollisia viitteitä siitä, että toisen polven maahanmuuttajien asema on heikentymässä samalla kun maahanmuuttajien osuus väestöstä on kasvamassa. Tutkielman aineisto ei kuitenkaan mahdollista tarkastelua Suomessa vuoden 1980 jälkeen syntyneiden toisen polven maahanmuuttajien tilanteesta. Maahanmuuttajien määrä Suomessa on tämän jälkeen kasvanut huomattavasti.

Tutkielman empiiristen tulosten ja aiempien toisen polven maahanmuuttajia koskevien suomalaisten tutkimusten perusteella Hyvärinen toteaa, että koulutusjärjestelmän osalta Suomessa toisen polven maahanmuuttajat ovat valtaväestön kanssa yhtäläisessä asemassa. Tosin vaarana on, että tulevaisuudessa, ilman oikeanlaisia yhteiskunta- ja maahanmuuttopoliittisia toimia, toisen polven maahanmuuttajien asema Suomessa heikkenee. On tärkeää, että kaksi mahdollisuuksien tasa-arvon elementtiä toteutuu: koulutuksen mahdollisuus kaikille ja syrjimättömyysperiaate työelämässä. Yleisten tasa-arvoisuutta lisäävien toimien lisäksi on yhteiskuntapolitiikassa Hyvärisen näkemyksen mukaan erityisesti kohdennettava toimenpiteitä työmarkkinoiden mahdollisiin syrjiviin mekanismeihin ja niiden purkamiseen.

Tutkielma on luettavissa tästä

Lisätietoja: tutkielman tekijän yhteystiedot saa yhdistyksen sihteerin kautta (maria.heiskanen[at]helsinki.fi).

Recent Related Posts

Kommentointi on suljettu.