Sosiaalipolitiikka 2020 – yhdistyksen toimintaohjelma 2016-2020

@sospol2020
#sospol2020 #sosiaalipolitiikka

Sosiaalipolitiikka tarjoaa keinoja kohdata yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen hyvinvointikysymyksiä. Keinot ja kysymykset eivät kuitenkaan ole muuttumattomia. Ne muuttuvat, koska yhteiskunnat ja elinympäristöt muuttuvat, mutta myös siksi, että hyvinvoinnin ehdot ja sitä uhkaavat riskit ovat jatkuvan sosiaalisen ja poliittisen uudelleenmäärittelyn kohteena. Sosiaalipolitiikka 2020 -toimintaohjelma tarkastelee sosiaalipolitiikan globaalia ja kansallista tulevaisuutta näistä näkökulmista. Se jäsentyy kolmen kokonaisuuden mukaisesti:

Kestävä hyvinvointi – muuttuvat riskit

Sosiaalisen, taloudellisen ja poliittisen muutoksen yhdistyminen luonnon ja ympäristön muutokseen vaikuttaa suuresti hyvinvointikysymykseen. Luonto, luonnonvarat ja ympäristö modernin yhteiskunnan ehtymättömänä resurssina on radikaalisti kyseenalaistanut. Ympäristön muutoksen myötä syntyvät riskit voivat olla konkreettisia ja heijastua laajalle kuten Syyrian pakolaistilanne näyttää. Tulevaisuuden riskien hallinta puolestaan edellyttää sen hahmottelua, miten kestävä hyvinvointi on mahdollista turvata. Globaalisti jaetut tavoitteet kestävästä kehityksestä perustuvat ajatukseen, että hyvinvoinnin tuottaminen ja ylläpitäminen tapahtuvat paikallisin ratkaisuin. Tulevaisuuden sosiaalipolitiikka huomioi sosiaalisen ja talouden ohella luonnon kestävyyden.

Tavoitteena on keskustella siitä, millaista tämä sosiaalipolitiikka on tai millaista sen tulisi olla hyvinvointikysymysten ja keinojen muuttuessa.

Globaalit muutokset – paikalliset mahdollisuudet

Globaalitalous synnyttää paikallisia hyvinvointikysymyksiä. Yritykset eivät investoi eivätkä lisää työllisyyttä. Globaalien toimijoiden verottaminen on hankalaa. Julkista velkaa on paljon, mutta julkisesta rahasta on puute. Kaikkiaan finanssitalouden muodostuminen globaaliksi hallintavoimaksi on muuttanut taloudellisen toiminnan globaaliksi. Julkisen vallan kyky puuttua hyvinvointikysymykseen on heikentynyt. Tähän on vaikuttanut globaalin talouden ohella EU:n julkista talouskuria ja markkinaehtoista säätelyä korostava politiikka, joka sysää vastuun hyvinvoinnista kansallisille ja paikallisille instituutioille ja toimijoille.

Tavoitteena on miettiä, miten paikallisesti ilmeneviin hyvinvointikysymyksiin on mahdollista vastata globaalin päätöksenteon ja talouden määrittämässä toimintaympäristössä oikeudenmukaisesti.

Sosiaalipolitiikan uudistaminen – eriytyvät kysymykset

Suomessa on käynnissä mittava sosiaalipolitiikan uudistaminen tai ainakin keskustelu sosiaalipolitiikan uudistamisesta. Sosiaaliturvajärjestelmän muutokset sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen ja tuottamisen uudistaminen ovat toteutuessaan isoja reformeja. Uudistuksia tuovat tullessaan myös kansalaisten osallistumisen tai palveluiden käyttäjien osallisuuden vahvistaminen, monituottajuuden kehittäminen tai kotihoidon korostaminen. Pyrkimyksenä on universalismin ja tasa-arvon uudelleen muotoilu elämäntapojen monimuotoistuessa sekä työelämän ja palkkatyön muuttuessa. Tämä tapahtuu tilanteessa, jossa sosiaalinen, taloudellinen ja poliittinen eriarvoisuus kasvaa. Heikko asuinalue ja sosiaalinen asuminen, yksin eläminen, kouluttamattomuus, maahanmuuttajuus, mielenterveysongelmat ja työttömyys sekä näihin tekijöihin liittyvät vajeet hyvinvoinnissa eivät kohdistu tasaisesti väestöön. On ilmeistä, että erilaiset riskit kasautuvat ja kietoutuvat yhteen aiheuttaen eriytyviä hyvinvointiriskejä ihmisten kesken.

Tavoitteena on tarkastella kriittisesti, miten sosiaalipolitiikan uudistamisen keinot vastaavat eriytyviin hyvinvointikysymyksiin – tai jättävät ne tunnistamatta. Millaiset ja kenen hyvinvointikysymykset kuuluvat tulevaisuuden sosiaalipolitiikan piiriin?

Sosiaalipolitiikka 2020 -toimintaohjelmaa toteutetaan vuosittaisin seminaarein ja työpajoin. Sosiaalipolitiikan päivien yhteydessä järjestetään teemaan liittyviä työryhmiä. Pyritään myös ruokkimaan aiheesta käytävää keskustelua yhdistyksen nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja Januksessa. Toimintaohjelma päättyy keväällä 2020 tulevaisuusfoorumiin, joka kokoaa yhteen toimintaohjelman aikana syntyneen tiedon ja kehkeytyneet näkemykset sekä avaa suuntaviivoja tulevaisuuden sosiaalipolitiikan tavoitteille, toteutukselle ja tutkimukselle.

Recent Related Posts

Kommentointi on suljettu.