Sosiaalipoliittisen yhdistyksen pro gradu -palkinto Jyväskylän yliopiston Ossi Pajuselle

Sosiaalipoliittisen yhdistyksen vuosittain jaettava pro gradu -palkinto myönnettiin Ossi Pajuselle (Jyväskylän yliopisto) tutkielmasta ”Vain muutaman pizzan tähden – kiskonnan tapaisen työsyrjinnän uhrit”. Tutkielmassa kulkevat rinnakkain yksilön asema ja siihen olennaisesti vaikuttavat yhteiskunnan rakenteet ja kehityskulut.

Palkitussa tutkielmassa tarkastellaan kiskonnantapaisen työsyrjinnän uhrien kohtaamia kontrollin muotoja työsuhteessa sekä työsyrjinnän uhrien suhdetta ideaaliuhrin määritelmään. Kiskonnantapainen työsyrjintä määritellään ihmiskaupan kaltaiseksi rikokseksi. Ihmiskaupasta kiskonnantapaisen työsyrjinnän erottaa se, että kyse ei ole suoranaisesta vapauteen kohdistuvasta rikoksesta vaan syrjinnästä.

Tutkielma on laadullinen tutkimus, joka on toteutettu hyödyntäen teorialähtöistä sisällönanalyysia. Aineisto koostuu neljästätoista käräjäoikeuksissa annetuista kiskonnantapaisen työsyrjinnän tuomiokertomuksista. Aineistoissa esiintyneet kiskonnan uhrit olivat maahanmuuttajataustaisia. Myös hyväksikäyttäjät olivat miltei kaikki maahanmuuttajia. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että kiskonnantapaisen työsyrjinnän uhrit kohtasivat useita kontrollin muotoja. Yleisimmät kontrollin muodot liittyivät palkkaukseen, asumiseen ja työaikaan. Aineistossa hyväksikäyttöä paikantui ravintola-alalle ja siivousalalle. Tulosten valossa kiskonnantapaisen työsyrjinnän uhrit eivät asetu ideaaliuhrin määritelmään, vaikka heissä voi havaita yksittäisiä piirteitä ideaaliuhrista. Hankalista olosuhteista huolimatta kiskonnantapaisen työsyrjinnän uhreilla on haluja, tahtoja ja toiveita edetä elämässä. Tutkielma välittää elävästi kuvaa ihmisistä, jotka haluaisivat omalla työllään parantaa omaa tai läheistensä sosiaalista asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa.

Palkintoperustelujen mukaan työ oli monin paikoin erinomainen. Samaan aikaan palkittu tutkielma erottui edukseen siinä, ettei työssä ollut varsinaisia heikkouksia. Tutkimuksen aiheen ajankohtaisuus on ilmeinen niin Sosiaalipolitiikan päivien teeman kuin julkisen keskustelun näkökulmasta. Lisäksi työn aihe on tärkeä, sillä se valaisee uhrien näkökulmaa, auttaa tunnistamaan hyväksikäytön uhrit paremmin ja havaitsemaan hyväksikäyttöä mahdollistavia rakenteita. Tutkielman aiheen olennaisuutta voidaan lisäksi perustella sillä, että hyväksikäyttö voi vääristää työelämän rakenteita esimerkiksi palkkauksen osalta, jolloin se saattaa heikentää tietyn toimialan vetovoimaisuutta.

Tutkielma on luettavissa ja ladattavissa osoitteessa: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79001

Recent Related Posts

Kommentointi on suljettu.