Pro gradu -palkinto Mikko Myllymäelle terveysalan digitalisoitumista käsittelevästä työstä

Sosiaalipoliittisen yhdistyksen vuosittain jaettava pro gradu -palkinto on myönnetty tänä vuonna Mikko Myllymäelle tutkielmasta Terveysala digitalisoituu: mikä lisää uusien digitaalisten omahoitopalvelujen käyttöaikomusta terveysammattilaisten keskuudessa? Palkinto jaettiin Sosiaalipolitiikan päivillä Helsingissä 23.10.2020.

Tutkielmassa tarkastellaan, miten terveysammattilaiset Suomessa suhtautuvat uusiin digitaalisiin omahoitopalveluihin ja mitkä tekijät edistävät näiden palvelujen käyttöaikomusta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää syitä, joiden vuoksi uuden teknologian käyttöönotto onnistuu tai epäonnistuu.

Tutkimuksen kontekstina toimii Omat digiajan hyvinvointipalvelut -hanke (ODA), jonka tarkoituksena on edistää digitaalisten omahoitopalvelujen käyttöönottoa Suomessa. Tutkimusaineistona on hankkeeseen kerätty aineisto, joka selvittää hankkeeseen vuosina 2016–2018 osallistuneiden sosiaali- ja terveysammattilaisten kokemuksia ja odotuksia uuden Omaolo-palvelukokonaisuuden käyttöönotosta. Tutkimuksen analyysi pohjautuu teoriaan teknologian hyväksymisestä (UTAUT). Analyysimenetelminä tutkimuksessa käytetään ristiintaulukointia ja osittaisten neliösummien rakenneyhtälömallia.

Tutkimuksen tulosten mukaan enemmistö terveysammattilaisista suhtautuu digitaalisiin omahoitopalveluihin positiivisesti, eikä merkittävää vastustusta palvelujen käyttöönotolle ilmene. Tärkein palvelujen käyttöaikomukseen vaikuttava tekijä on sosiaalinen vaikutus, jonka piirissä nähdään olevan vielä runsaasti potentiaalia käyttöaikomuksen edistämiseksi käytännön tasolla. Palvelujen vaivannäköön ja suorituskykyyn liittyvillä odotuksilla todetaan olevan positiivinen vaikutus käyttöaikomukselle. Kokonaisuudessaan tulokset viestivät vahvaa optimismia omahoitopalvelujen käyttöä kohtaan niin eri sukupuolta, ikäryhmää kuin ammattiakin edustavissa ryhmissä.

Valinnan tehneen professori Minna Van Gervenin mukaan työn teoreettinen keskustelu on laaja ja kattava, ja työssä analysoidaan systemaattisesti ja huolella alussa esitettyjä teoreettisia odotuksia. Empiirinen tutkimus on huolellisesti tehty ja tulkinnat ovat selviä ja hyvin perusteltuja. Työssä on ansiokasta pohdintaa tulosten merkityksestä nykytutkimukselle ja tutkimuksessa käytetylle teorialle. Työssä tehty havainto, että sosiaalinen vaikutus on vahvassa yhteydessä omahoitopalvelujen käyttöaikomukseen avaa uusia ovia jatkotutkimukseen ja kyseenalaistaa nykyteorian vahvan painotuksen yksilön omiin taitoihin ja asenteisiin keskittyvään selitysmalliin.

Recent Related Posts

Kommentointi on suljettu.