Hyvinvointivaltion moderneja klassikoita -julkaisu ilmestynyt

Sosiaalipoliittisen yhdistyksen julkaisusarjassa on Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisemana ilmestynyt teos

Juho Saari, Sakari Taipale ja Sakari Kainulainen (toim.)
H
yvinvointivaltion moderneja klassikoita

Tässä teoksessa tarkastellaan yleisiä hyvinvointivaltiota ja sosiaalipolitiikkaa käsitteleviä teorioita. Tavoitteena on rakentaa siltoja hyvinvointivaltion tutkimuksessa usein sovellettujen teoreettisten mallien ja konkreettisen suomalaisen hyvinvointivaltiotutkimuksen välille. Alan arvostettujen asiantuntijoiden ja tutkijoiden tuottama artikkelikokoelma jakaantuu neljään osaan, joiden teemoina ovat yleiset yhteiskuntateoriat, hyvinvointivaltion aikalaisdiagnostikka, eriarvoisuus suomalaisessa yhteiskunnassa sekä hyvinvointivaltion uudet politiikat

Hyvinvointivaltion moderneja klassikoita – Suomen mallia analysoimassa on kauttaaltaan uudistettu laitos Yliopistopainon vuonna 2005 julkaisemasta ja Juho Saaren toimittamasta samannimisestä teoksesta.

ISBN 978-952-493-193-9 (nid)
ISBN 978-952-493-195-3 (pdf)

Kirja Diakonia-ammattikorkeakoulun internet-sivuilla.

Sisällys

Esipuhe

1 Sosiaalipolitiikka ja hyvinvointivaltio
Juho Saari ja Sakari Taipale
Seulonta ja kohdentaminen
Kolmenlaisia teorioita
Hyvinvointivaltio
Teoksen rakenne
Kirjallisuus

I JAKSO – HYVINVOINTIVALTIO JA YLEINEN TEORIA

2 Kiistanalaista oikeudenmukaisuutta – John Rawlsin oikeudenmukaisuusteoria ja sen sovellettavuus empiiriseen sosiaalitutkimukseen
Olli Kangas
John Rawls (1921–2002)
Tietämättömyyden verhon tausta
Valinnat tietämättömyyden verhon takana
Rawlsin sovellettavuus yhteiskuntatutkimuksessa
Rawls ja konkreettinen sosiaalitutkimus
Oikeudenmukaisuus monikulttuurisessa maailmassa
Kirjallisuus

3 Hyvinvointiteoria ja hyvinvointivaltio – Len Doyalin ja Ian Goughin teoria universaaleista tarpeista
Jouko Kajanoja
Hyvinvointikäsityksen historiaa
Doyalin ja Goughin tarveteoria
Doyalin ja Goughin teorian arviointia
Suhde talouskasvulaskelmiin
Suhde liberalistiseen hyvinvointikäsitykseen
Suhde aristoteeliseen hyvinvointikäsitykseen
Suhde subjektiiviseen hyvinvointikäsitykseen
Hyvinvointikäsitysten vertailua
Hyvinvointivaltio ja hyvinvointi
Hyvinvointivaltio ja talouskasvu
Hyvinvointivaltion laajuuden yhteys hyvinvointiin
Yhteenveto ja pohdintaa
Kirjallisuus

4 Hyvinvointi markkinayhteiskunnassa – Karl Polanyin teoria markkinayhteiskunnan sääntelystä
Juho Saari
Kaksoisliike
Teorian ongelmia
Suuri murros ja vastaliike suuren laman jälkeisessä Suomessa
Muutoksen epävarmuus ja epävarmuuden muutos
Kirjallisuus

5 Vakuutusyhteiskunta: François Ewald ja solidaarisuuden teknologiat
Jyri Liukko
Ewaldin ajattelun tausta ja vaikutukset nykykeskusteluun
Vakuutusteknologia, riski ja solidaarisuus
Suomalainen vakuutusyhteiskunta
Sosiaalivakuutus
Yksityisvakuutus
Kaikkialla läsnä oleva riskin jakamisen teknologia
Kirjallisuus

6 Taistelusta yhteistoimintaan – Pierre Bourdieu hyvinvointivaltion puolustajana
J.P. Roos
Bourdieun teoria: kentät, pääomat, habitus
Bourdieulainen sosiaalipolitiikka?
Hyvinvointivaltion puolustusstrategia
Bourdieun sokeat pisteet: sosiaalinen pääoma
Bourdieun toinen sokea piste: Habitus
Lopuksi – kilpailusta yhteistyöhön
Kirjallisuus

II JAKSO – HYVINVOINTIVALTION AIKALAISDIAGNOOSIT

7 Kolmas tie ja hyvinvointivaltion uudistaminen – Anthony Giddensin politiikka-asialista
Juho Saari
Kolmas tie
Kolmas tie ja politiikan agendat
Eriarvoisuus ja syrjäytyminen
Sosiaalinen investointivaltio
Kolmannen tien sosiaalipolitiikka
Kirjallisuus

8 Informaatioaika – Manuel Castells ja verkostoituva hyvinvointivaltio
Sakari Taipale
Tietoyhteiskunta ja hyvinvointivaltio
Verkosto hyvinvointivaltion sosiaalisena rakenteena
Matkalla tietoyhteiskuntaan
Informaatioteknologia ja uusi talous
Joustava työ ja työmarkkinat
Politiikka ja kulttuuri
Hyvinvointivaltion riippumattomuus
Verkostoyhteiskunta ja hyvinvointivaltio
Kirjallisuus

9 Ensimmäisestä toiseen moderniin – Ulrich Beckin aikalaisdiagnoosi modernin muutoksesta
Raija Julkunen
Riskiyhteiskunta
Riski
Refleksiivinen
Yksilöllistyminen
Arviointia
Muutosdynamiikka – politiikasta alapolitiikkoihin
Politiikasta alapolitiikkaan
Vanhoja vai uusia raiteita
Arviointia
Toisen modernin kosmopoliittisuus
Vallan uusi metapeli
Maailmanyhteiskunnan kolmipäinen kriisi
Eurooppalaistuminen
Vastamyrkkyä pelon kulttuurille
Kirjallisuus

10 Hyvinvointivaltio notkeassa modernissa − Zygmunt Baumanin yhteiskuntapoliittinen aikalaisdiagnoosi
Jani Erola, Anne Birgitta Pessi ja Juho Saari
Notkea moderni
Hyvinvointivaltion muutos
Epävarmuus ja yhteisöllisyys
Köyhyys ja eriarvoisuus
Notkea moderni hyvinvointivaltiossa
Kirjallisuus

III JAKSO – ERIARVOISUUS HYVINVOINTIVALTIOSSA

11 Luokat ja liikkuvuus hyvinvointivaltiossa – John H. Goldthorpen toimintateoreettinen viitekehys
Pasi Moisio ja Jani Erola
Teorian ja tutkimuksen erkaantuminen
Toimintateoreettinen viitekehys
Luokkarakenne Suomessa
Sosiaalinen liikkuvuus Suomessa
Teoria ja sosiaalipolitiikka
Kirjallisuus

12 Terveyden eriarvoisuus – Peter Townsendin tulkinta sosioekonomista terveyseroista
Ossi Rahkonen & Eero Lahelma
Köyhyydestä terveyden eriarvoisuuteen: Peter Townsendin tutkijankuva
Black Report ja terveyserojen selitysmallit
Mistä terveyserot johtuvat?
Terveyserot Suomessa
Mistä suomalaisten terveyserot johtuvat?
Kohti terveyden tasa-arvoa – mutta miten?
Kohti globaalia terveyseropolitiikkaa
Kirjallisuus

13 Sosiaaliset oikeudet kapitalistisessa yhteiskunnassa – T.H. Marshallin kansalaisuusteoria
Juho Saari
Kansalaisuus ja sosiaalinen luokka
Kansalaisuuden neljä ulottuvuutta
Kritiikki
Velvollisuuksista oikeuksiin
Laadullisista eroista määrällisiin eroihin
Väliviivayhteiskunta
Omaisuus yhteiskunnallisena erona
Eurooppalainen kansalaisuus
Kansalaisuus ja sosiaalinen luokka
Kirjallisuus

IV JAKSO – HYVINVOINTIVALTION UUDET POLITIIKAT

14 Hyvinvointivaltion reformointi – Paul Piersonin institutionalismi
Raija Julkunen ja Juho Saari
Laajenemisen jälkeen
Uusi politiikka, uusi teoria
Pysyvä tiukkuus ja sen reformilista
Institutionalismin kritiikkiä ja täydentämistä
Tapaus Suomi
Lama, leikkaukset ja uudet prioriteetit
Hyvinvointireformin jatkuminen 2000-luvulla
Alituinen kehittäminen
Uusi talouskriisi
Kirjallisuus

15 Hyvinvointivaltion ideologi – Richard M. Titmussin näkemys sosiaalihuollosta
Mikko Mäntysaari
Vähävaraisesta perheestä professoriksi
Titmussin teoriat
Universaalit ja selektiiviset sosiaalipalvelut
Altruismin teoria
Sosiaalihallinnollinen tutkimus
Sosiaalihuolto ja sosiaalityö
Titmuss ja suomalainen hyvinvointivaltio
Kirjallisuus

 

 Recent Related Posts

Kommentointi on suljettu.